Investování s doktorem: Co je hrubý domácí produkt (HDP)?

4.3
(7)
Dr. Matěj Široký
Dr. Matěj Široký
O investování jsem se začal prvně zajímat v roce 2013, kdy jsem si poprvé koupil akcie. Díky studiu filosofie jsem se dostal k otázkám politiky. Právě tento zájem o politické dění mě dovedl k pochopení toho, co se děje na finančních trzích. Své úvahy jsem publikoval v různých českých (Euro, Česká pozice, Ekonom, Hospodářské noviny, Novinky) i zahraničních médií. Rozumět světu financí a dokázat ho interpretovat je dnes klíčové pro pochopení nejen tohoto světa, ale i toho kolem nás. Dávat věci do souvislostí a analyzovat dění z více úhlů je mojí vášní. Ve volném čase se věnuji popularizování filosofie na YouTube kanálu Přátelé filosofie.

V podstatě každý se zřejmě setkal s pojmem HDP, neboli hrubý domácí produkt. Člověk nemusí být ani investor, aby na něj narazil. HDP se prakticky stal hlavním ukazatelem ekonomické aktivity. Politici si ho vybrali jako ukazatel, kterým měří úspěch nebo neúspěch dané země. Růst HDP se stal hlavním politickým cílem. Orientace pouze na HDP, jako jediný možný ukazatel, se stala předmětem kritiky. Kdo jen trochu uvažuje nad problémem růstu HDP, položí si otázku, zda je možné dosáhnout nekonečného růstu v omezeném světě. Avšak než začneme řešit takové otázky, vraťme se na začátek. Co je hrubý domácí produkt a jak se počítá?

Co je hrubý domácí produkt (HDP)?

Nominální definice HDP

Dnes není nic jednoduššího zadat do vyhledávače nebo do chatu s umělou inteligencí požadavek na definici HDP. Odpověď se může například podobat této : HDP znamená “Hrubý domácí produkt” (anglicky “Gross Domestic Product” – GDP). Jedná se o ekonomický ukazatel, který měří celkovou hodnotu všech zboží a služeb vyprodukovaných v dané zemi během určitého období (obvykle za jeden rok).

Tato odpověď je správná, avšak neříká nám, o co přesně jde a ani jak se HDP měří. Představme si situaci, že modelová ekonomika vytvoří pět tužek, tři koně a deset napsaných článků. Udělat jednoduchý součet na přímo nelze. Musíme produkty a služby převést na ceny. Cena je používána jako ukazatel hodnoty. Následně pak cenou vynásobíme produkty a služby. Zdá se to být jednoduché. Ale není. Pojďme si ukázat na jednoduchém případě výrobce rajčatové omáčky možné problémy.

Různé druhy výpočtu hrubého domácího produktu

Příklad výpočtu HDP na byznysu s rajčaty

Představme si jednoduchý řetězec výroby rajčat, který se skládá ze tří firem, a to farmáře, konzervárnu a distribuční síť. Pro zjednodušení má každá firma pouze jednoho zaměstnance. Farmář vyprodukuje rajčata za 10 euro. Konzervárna tato rajčata zpracuje na pyré, která prodává za 15 euro. Následně je pyré převezeno do distribuční sítě, která je pak prodává za 20 euro. Otázka tedy zní: kolik je HDP celého řetězce?

HDP je suma všech produktů a služeb. Takže naivní žák by hned odpověděl, že v našem příkladu je HDP rovno 45 eurům, protože 10 plus 15 plus 20 je 45. Jenomže takto nefunguje. Musíme vzít v úvahu pouze přidanou hodnotu. Na našem produktu byly uskutečněny tři operace. Farmář vypěstuje rajčata za 10 euro. Avšak konzervárna svým zpracováním přidá pouze 5 euro. Následně pak distribuční sít si přidá dalších 5 euro. Celkové tudíž bylo vytvořeno HDP za 20 euro. Pro výpočet HDP tedy nemůžeme použít všechny ceny výrobků a služeb, protože bychom je započítali několikrát. Tento postup výpočtu se nazývá výrobní. Výrobní přístup zahrnuje hodnotu veškerého zboží a služeb vyprodukovaných v ekonomice.

Produkční metoda

Produkční metoda je jedním z tří hlavních přístupů k výpočtu HDP a zaměřuje se na měření ekonomické aktivity založené na produkci statků a služeb v dané ekonomice za určité období.

Produkční metoda HDP spočívá v součtu všech hodnot produktů a služeb vyrobených v ekonomice za dané období. To zahrnuje výrobní náklady, mzdy zaměstnanců, daně, amortizaci, zisky podniků atd.

Hrubá přidaná hodnota je hodnota produkce minus hodnota spotřebovaných surovin, polotovarů a služeb poskytnutých jiným odvětvím. Tím se zabrání dvojímu počítání hodnoty a zahrnují se pouze nově vyprodukovávané hodnoty.

HDP = produkce – mezispotřeba + daně z produktů – dotace na produkty

Produkční metoda je užitečná pro hodnocení příspěvku jednotlivých odvětví ekonomiky k celkovému HDP a může být využita pro mezinárodní srovnání ekonomik a analyzování struktury ekonomické činnosti v zemi.

Výdajový přístup

Poslední možností, jak stanovit HDP je podívat se na problematiku z pohledu výdajů. Výdajový přístup sčítá veškeré výdaje na zboží a služby, včetně soukromých výdajů, vládních výdajů a vývozů. V našem příkladě se dá spotřební výdaj stanovit na 20 eur, což představuje finální cenu výrobku.

Agregátní výdaje = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX)

Příjmový přístup (důchodový)

A proč jsme uvažovali pouze jednoho zaměstnance? Pokud spočítáme příjem na jednu osobu, obdržíme následující čísla. Farmář vydělá 10 euro, zaměstnanec konzervárny 5 euro a zaměstnanec distribuční sítě si přijde na 5 euro. Když to sečteme, dostaneme se opět ke 20 eurům, tedy k našemu HDP byznysu s rajčaty. Na základě toho můžeme počítat HDP s pomocí příjmů. Příjmy zahrnují veškeré druhy příjmů od mezd, po příjmech z nájmu až po dividendy.

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu – Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu.

Jak růst HDP ovlivňuje ekonomickou úroveň každé země?

Tří metody výpočtu HDP nám ukazují, jak vlastně funguje zvyšování životní úrovně. Pokud chceme, aby HDP rostlo, máme prakticky tři možnosti. Buď zvýšíme produkci zboží, nebo příjmy nebo výdaje obyvatelstva. Celý ekonomický cyklus se dá zachytit do tohoto jednoduchého diagramu.

Přijem

Celá ekonomika funguje tak, že vyšší příjem umožní více spotřebovávat. Větší spotřeba pak vyžaduje vyšší výrobu a produkci zboží i služeb. Větší výroba znamená větší příjmy. A takto to až do nekonečna. Ekonomika je v podstatě velmi jednoduchá. Absolutní hodnota HDP samostatně nevypovídá o tom, zda ekonomika roste nebo ne. Abychom zjistili, zda daná ekonomika roste, musíme ji porovnat z předchozími roky. Tím se dostaneme k udají v procentech, které známe z novinových titulků. Pojďme se tedy podívat, jak je na tom Česká republika.

HDP v České republice

Z webu tradingeconomics jsme získali absolutní hodnotu českého HDP v dolarech a vyjádřenou v miliardách. Podle údajů ze světové banky české HDP představuje 0,13 % světové ekonomiky. Pokud se podíváme na graf udávající přírůstek v procentech dojdeme k zajímavému zjištění.


V roce 2022 došlo k růstu HDP na úrovní 2,5 %. Pokud však vezmeme dvě hodnoty v absolutních číslech, dojdeme k tomu, že HDP v roce 2022 vzrostlo o 9 miliard dolarů. 9 miliard dolarů z 290 představuje 3,1 %, proč však hodnoty ukazují, že naše HDP rostlo jen o 2,5 %? Spletli se statistici ze světové banky?

Revidované HDP

Nespletli, protože výpočet HDP zohledňuje inflaci. Pokud by HDP rostlo pouze díky inflačnímu růstu cen, bylo by to příliš jednoduché. To je důvod, proč se HDP většinou zveřejňuje nadvakrát s určitým časovým posunem. Ta první hodnota je většinou odhadovaná a za několik týdnů později se dozvíme revidované HDP, které je již lépe očištěno od vlivů inflace.

Mimochodem v době vysoké inflace bychom měli brát odhad HDP jako informační, který se může ještě změnit. Zvláště pak, pokud desetinky procent růstu ovlivňují to, zda daná země bude v recesi či nikoliv. Zde se samozřejmě dostáváme na tenký led, co se věrohodnosti údajů týče, protože výpočet inflace, nelze brát za přesný. Spotřební koš, ze kterého se inflace vypočítává, dopadá na každého jinak.

Reálný hrubý domácí produkt

Pokud chceme o HDP získat ještě přesnější údaje, můžeme se zaměřit na statistiku používající konstantní ceny. Tento výpočet se snaží respektovat kupní sílu obyvatel a sleduje, co opravdu země vyprodukovala. Často se proto mluví o reálném HDP. Tento ukazatel měří celkovou hodnotu všeho zboží a služeb vyprodukovaných v ekonomice za určité období, a to v cenách platných v referenčním roce.

Reálné HDP je důležitým ukazatelem, protože umožňuje analyzovat ekonomický růst nezávisle na změnách cenové hladiny. Pokud bychom použili pouze nominální hodnoty, mohli bychom pozorovat zdánlivý růst ekonomiky, který by však byl způsobený pouze zvyšováním cen zboží a služeb. Nikoliv skutečným zvýšením produkce. Pokud se znovu podíváme na růst reálného HDP v ČR v miliardách korun, obdržíme následující graf.

Jak vidíme z grafu, s růstem reálného HDP to není v Česku slavné. Právě statistiky reálného růstu HDP bychom měli bedlivě sledovat, pokud chceme v nějaké zemi investovat. Bohužel, hlavní mediální a politická pozornost se věnuje růstu nominálního HDP, který může být často zavádějící.

HDP na obyvatele

Existuje ještě jiný způsob, jak vyjádřit HDP. Obecně převládá názor, že růst HDP znamená automaticky růst životní úrovně. HDP na hlavu (také nazýváno HDP per capita) je ekonomický ukazatel, který vyjadřuje průměrnou hodnotu HDP na jednoho obyvatele dané země za určité období, obvykle za rok. Tento údaj ukazuje, kolik finančních prostředků je průměrně k dispozici každému obyvateli země.

HDP na obyvatele umožňuje porovnání mezi ekonomikami různých velikostí. Čína je největší ekonomikou na světě co do objemu. Jenomže ekonomická velikost Číny je především založena na její populaci. Pokud se podíváme na HDP na jednoho obyvatele, zjistíme, že v roce 2022 měla Čína HDP ve výši 12 720 dolarů na obyvatele. To je mnohonásobně méně než jejich konkurent USA, kde HDP dosahuje okolo 62 000 dolarů na obyvatele. Česká republika si v této statistice globálně nevede špatně. HDP na obyvatele činilo 20 540 dolarů na osobu.

HDP na obyvatele nám ukazuje, jak důležitou otázkou je demografie. Pokud se rodí hodně dětí, roste nominální HDP skoro automaticky. Demografie zůstává velmi opomíjenou složkou ekonomie zvláště u investorů. Navíc z hlediska spotřební ekonomiky je velmi důležité, aby spotřebitelé konzumovali. Mnoho výzkumů zcela jasně ukazuje, že spotřeba začíná po 55 letech klesat. Stárnutí populace tedy je ve spotřební ekonomice závažný problém. Pokud máme investiční horizont deset a více let, neměli bychom zanedbávat právě demografii. Stejně tak můžeme říct, že ekonomická úroveň obyvatelstva roste, pokud ekonomický růst je větší než demografický přírůstek.

Několik kontroverzí k výpočtu HDP

Rychle stavět a rychle bourat

První pokusy stanovit výpočet HDP proběhly v devatenáctém století Ale opravdu první výpočet (tehdy označovaný jako Národní příjem) teoretizoval Simon Kuznets v roce 1934. Kuznets původně navrhl tento ukazatel jako nástroj pro analýzu hospodářského vývoje a hodnotu ekonomiky, který by pomohl vládě lépe porozumět ekonomickým trendům a formovat politiky.

Národní příjem se rozšířil hlavně během druhé světové války a následně v dobách poválečné obnovy. Ve válečných dobách HDP umožňovalo pozorování stavu ekonomiky orientované především na válečnou výrobu. HDP se bylo prospěšné pro stanování válečných cílů. Stejně tak se po druhé světové válce HDP hodilo pro rozdělování pomoci při obnovování států zničených válkou. Tedy v ekonomikách, kde se hodně staví.

A zde se dostáváme k první podstatné kritice HDP. Pro růst HDP je totiž nejlepší, pokud se věcí velmi rychle vybudují a následně zničí. Protože následná obnova bude mít pozitivní vliv na růst hospodářství. Z pohledu růstu HDP je výhodnější postavit například novou nemocnici každých 20 let než postavit jednu nemocnici, aby vydržela 60 let. To se týká prakticky veškeré produkce. Ideální je produkovat výrobky, které se rychle opotřebují, spíše než ty kvalitní. Hodnocení pomocí HDP tedy přineslo všeobecný tlak od kvality na kvantitu.

Práce na černo a další dobrovolná činnost

Dalším známým nedostatkem ve výpočtu HDP je šedá ekonomika. Vše, co nezaregistruje účetní systém vypadává z výpočtu HDP. Mezi tyto činnosti patří například prodej drog nebo prostituce. Sice se někdy uvádí, že to nemá velký vliv, protože i ten drogový dealer za utržené peníze nakonec nakoupí služby a výrobky, které se již do HDP počítají. Takže i jeho příjem je postupem času započítán. Některé státy, jako například Francie, provádějí odhad této nelegální činnosti a do HDP jej započítávají. Tento krok je však často kritizován, protože slouží k umělému vylepšení HDP. Samozřejmě čísla HDP jsou velmi důležitá pro politiky a nemusíme se tedy divit, že je v jejich zájmu čísla navyšovat.

Dalším problém pro stanovení HDP je dobrovolnictví. Nejedná se pouze o klasickou činnost dobrovolníku v sociálních službách, ale ve službách, kde je velmi malý zisk, pokud se je podnikatelé rozhodli provozovat různě. Klasickým příkladem může být Wikipedia nebo různé formy opensource programů. Tyto programy jsou často velmi užitečné, pomáhají zlepšovat efektivitu práci a šetřit výdaje. Přesto se na růstu HDP nepodílí.

HDP a státní výdaje

Poslední klasickou kontroverzí je role státu a HDP. Na tomto bodu je zvláštní, že ho kritizují jak levicově orientování etatisté tak pravicoví liberálové. Výdaje států míchají podstatně výpočtem HDP a málo, kdo si uvědomuje. Podívejme se nejdříve, co vadí na výpočtu HDP etatistům. Podle nich je vliv státu velmi podhodnocen, protože stát dodává velmi mnoho služeb levně. Typickým příkladem pro tyto situace je zásah hasičů v případě požáru. Tento zásah nemůže být nikdy dobře fakturován. Státní služba hasičů nemůže fakturovat tržní ceny, protože je to státní služba. Statní služby by neměly tvořit zisk. Avšak tvorba zisku je primární při stanování výpočtů HDP. To je důvod, proč by se měly oba výpočty oddělit.

Stejně tak pravicoví liberální ekonomové jsou proto, aby se odděloval výpočet HDP státní a soukromé složky. Současný stav je, že statní výdaje tvoří okolo poloviny HDP. Příkladem může být Francie, kde stát dosahuje výdajů 1536 miliard. Tyto výdaje pak představují přes 58 % HDP. A jelikož jsou státy silně zadlužené, mohou si dovolit mnohem větší výdaje než soukromé firmy. Státy mají své zisky v podobě daní kvazi jisté. Státy tak mohou uměle přifukovat HDP, což mnoho politiků svádí k nesmyslným výdajům. Následně pak růst HDP budou vydávat za svůj úspěch. Nejlepší by tedy bylo vypočítávat HDP jen ze soukromého sektoru.

Přispívá trader svojí aktivitou k růstu ekonomiky?

Na konci našeho pojednání si položme otázku, která možná trápí všechny tradery s národním cítěním. Jak jejich aktivity, tedy nákup a prodej ovlivňují HDP? Bohužel vás musím zklamat. Do HDP se nezapočítávají přímo finanční transakce. Velkými objemy vašich obchodů k růstu životní úrovně nepřispíváte. Avšak obchodování má vliv na růst ekonomiky nepřímo. Pokud jste úspěšný trader a vyděláváte na akciích, ETF, dluhopisech a bitcoinu, jednoho dne se rozhodnete za vydělané peníze koupit něco jiného než finanční aktiva. Právě nákupem něčeho jiného než aktiv a nebo využitím služeb přispějete k tomu, že částka bude započítána do HDP.

Samozřejmě na makroekonomické úrovní finanční trhy přispívají nepřímo k růstu HDP. Při vstupu společnosti na burzu, získá nákupem akcií společnost peníze, které následně investuje. V zemi, kde investuje samozřejmě vzroste HDP. Stejně tak pro velké a zaběhnuté korporace cena akcií ovlivňuje chuť investovat. Pokud se společnosti na burze daří, má lepší možnost dosáhnout na úvěry a tudíž investovat. Stejně tak je za normálních podmínek růst HDP dané země vnímán jako pozitivní signál pro růst cen akcií. To bohužel neplatí v současné době utahování měnové politiky, kdy se naopak pokles HDP bere jako pozitivní údaj, protože znamená, že vysoké úrokové sazby se už začínají projevovat v reálné ekonomice.

Závěr: Sledovat jen nominální HDP nestačí

Cílem článku bylo vás seznámit se s pojmem HDP, způsoby, jak se počítá a jaké má limity. Nominální HDP je pouhé číslo, které je potřeba vždy interpretovat. HDP nemůžeme chápat jako jediný údaj, který nám dá jasnou představu o dané ekonomice. Tento ukazatel se hodí mnohem lépe pro ekonomiky, které se jsou rozvojové a hodně se v nich staví a investuje. Naopak ekonomiky s již dobrou infrastrukturou mají mnohem komplikovanější cestu k růstu HDP. HDP taktéž neříká nic o tom jak je rozděleno bohatství v dané zemi. Seznam nedostatků HDP je delší. Je proto důležité neudělat tu chybu, že budeme HDP považovat za jediný vypovídající údaj.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je nominální HDP?

Jedná se o ekonomický ukazatel, který měří celkovou hodnotu všeho zboží a služeb, které jsou vyprodukovány v dané zemi během určitého období (obvykle za jeden rok).

Co je reálné HDP?

Tento ukazatel měří celkovou hodnotu všeho zboží a služeb vyprodukovaných v ekonomice za určité období, a to v cenách platných v určitém referenčním roce.

Jak se HDP počítá?

Máme tři základní přístupy ke stanovení HDP a to: produkční, příjmová a výdajová metoda.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 7

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img