Co je to dluhopis? A jak do dluhopisů investovat?

5
(4)

Zprávy a souhrny

Dr. Matěj Široký
Dr. Matěj Široký
O investování jsem se začal prvně zajímat v roce 2013, kdy jsem si poprvé koupil akcie. Díky studiu filosofie jsem se dostal k otázkám politiky. Právě tento zájem o politické dění mě dovedl k pochopení toho, co se děje na finančních trzích. Své úvahy jsem publikoval v různých českých (Euro, Česká pozice, Ekonom, Hospodářské noviny, Novinky) i zahraničních médií. Rozumět světu financí a dokázat ho interpretovat je dnes klíčové pro pochopení nejen tohoto světa, ale i toho kolem nás. Dávat věci do souvislostí a analyzovat dění z více úhlů je mojí vášní. Ve volném čase se věnuji popularizování filosofie na YouTube kanálu Přátelé filosofie.

Rok 2022 byl pro dluhopisový trh přelomový. Centrální banky po celém světě začaly kvůli boji s inflací zvedat úrokové sazby, a státní dluhopisy se tak dostaly do nové éry tučnějších výnosů. V době levných peněz svým držitelům poskytovaly nízký, nulový anebo někdy i záporný výnos. Pro normálního investora tak nebyl důvod dluhopisy držet.

Velký návrat státních dluhopisů do investiční strategie

Dluhopisy si pořizovaly především finanční instituce, které k tomu byly zavázané svými pravidly. Typicky šlo o penzijní fondy, jež chtěly kupovat jen obligace hodnocené stupněm AAA. Akciový a realitní trh zaplavené levnými penězi rostly do závratných výšin. Riziko akciového pádu bylo nízké, a když k němu přece došlo, byla to příležitost pro další nákupy.

Dluhopisy upadaly z investorského podvědomí a přitom strategie 60 na 40 patří k úplným investičním základům pro začátečníky. Spočívá v rozdělení portfolia na 60 % akcií a 40 % obligací, což investora ochrání pro případ silného poklesu na akciovém trhu. Tím, že se nyní opět nabízí možnost dostat se k obligacím s vyšším úrokem, můžeme je znovu zařadit do portfolia. Oproti akciím by obligace měly vyjadřovat stabilitu investice a nízkou rizikovost. Pojďme to ovšem vzít pěkně popořadě.

Co je to dluhopis?

Obecná definice dluhopisu (bond, obligace) zní: je to cenný papír vyjadřující závazek emitenta (dlužníka) vůči věřiteli (investorovi). Z právního hlediska je dluhopis smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel půjčí svůj kapitál dlužníkovi a za poskytnutí této služby se dlužník zaváže hradit každý rok určitý poplatek (úrok). Jakmile vyprší doba smlouvy neboli splatnosti, musí dlužník vrátit věřiteli celou částku. Zde jasně vidíme rozdíl mezi akciemi, které jsou stejně jako dluhopisy cenné papíry, ale znamenají vlastnění určitého podílu v dané firmě. Výkonnost akcie je tak spjatá s osudem podniku, který je ze své podstaty nejistý. Oproti tomu dluhopis nám poskytuje předem známé jistoty, jako je půjčená částka, úrok a doba splatnosti. Principiálně by se tyto tři věci měly respektovat.

Dluhopisy se rozdělují podle doby splatnosti na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-9 let) a dlouhodobé (10 let a více). Dělí se ale i podle emitenta. Existují tak dluhopisy státní a soukromé. Státní dluhopisy jsou z principu jistější než dluhopisy firem, protože státy přece jen krachují mnohem méně často. Navíc pokud stát může emitovat svobodně svoji měnu, uhradí i v případě ekonomických potíží daný dluh vytištěním nových peněz. Věřitel bude samozřejmě zklamán, a to tím víc jde-li o zahraničního věřitele, protože měna státu, který musí pro splacení dluhů tisknout nové peníze, výrazně oslabí. Zvláštní případy pak tvoří státní dluhopisy, které daný stát emituje v zahraniční měně. Ty jsou vlivem rizika devizových výkyvů velmi nebezpečné. Vzhledem k tomu, že typický investor do dluhopisů hledá především jistotu, měl by se tomuto druhu státních dluhopisů vyhnout.

Krátká historie dluhopisů

Dluhopisy jsou staré jako lidstvo samo. První zmínky o jejich fungování najdeme již v sumerské civilizaci. První státní dluhopisy moderní éry vydalo Nizozemí v roce 1516 pro financování dluhu města Amsterodam. Opravdu první státní dluhopis určený výhradně na výdaje státu byl v roce 1694 vydán v Anglii, která touto formou financovala válku proti Francii. S tím, jak se tato forma půjčování začala množit, vzrostl zájem i o obchodování se směnkami. Zde se dostáváme k významu dělení dluhopisů a základní otázce, jež zní: kde dluhopisy nakoupit?

Nepřímá úměra mezi výnosem a cenou dluhopisu

Nepřímá úměra mezi výnosem a cenou dluhopisu znamená, že když výnos dluhopisu roste, jeho cena klesá, a naopak. To znamená, že když jsou úrokové sazby na trhu nižší než výnos dluhopisu, je cena dluhopisu nad jeho nominální hodnotou, protože investoři chtějí získat vyšší výnosnost. Pokud jsou na trhu však vyšší úrokové sazby než výnos dluhopisu, cena dluhopisu klesá, protože investoři budou chtít investovat do jiných nástrojů, které nabízejí vyšší výnos.

Pokud chcete koupit dluhopis a držet ho až do jeho splatnosti, může být cena dluhopisu méně důležitá, než jeho výnos, protože budete mít nárok na jeho výnos po celou dobu držení. Nicméně, pokud chcete prodat dluhopis před jeho splatností, cena bude klíčovým faktorem, protože bude určovat výši zisku nebo ztráty z prodeje.

Základní druhy dluhopisů

Dluhopisy se primárně dělí dle splatnosti, typu kupónu (úrokové sazby) nebo dle emitenta. Jednotlivé druhy se samozřejmě prolínají. Respektive se setkáte s kombinacemi. Protože každý dluhopis musí mít emitenta, musí mít nějaký výnos (sazbu) a splatnost.

Dluhopisy podle splatnosti

 • Krátkodobé dluhopisy – Mají dobu splatnosti od jednoho dne do jednoho roku.
 • Střednědobé dluhopisy – Mají dobu splatnosti od jednoho do deseti let.
 • Dlouhodobé dluhopisy – Mají dobu splatnosti delší než deset let.
 • Dluhopisy bez splatnosti (perpetual) – Jsou velmi vzácný druh dluhopisů, které nemají splatnost.

Dluhopisy podle úrokové sazby

 • Fixní úrokové dluhopisy – Mají pevně stanovenou úrokovou sazbu, která zůstává neměnná po celou dobu trvání dluhopisu
 • Proměnlivé úrokové dluhopisy – Úroková sazba se může měnit v závislosti na aktuální situaci na trhu

Dluhopisy podle emitenta

 • Státní dluhopisy – Emituje je vláda státu a jsou obvykle považovány za velmi bezpečné, protože stát má většinou vysokou úvěrovou ratingovou kvalitu.
 • Podnikové dluhopisy – Emituje je soukromá firma a jsou podporovány ziskovostí této firmy. Obvykle jsou rizikovější než státní dluhopisy.
 • Komunální dluhopisy – Emituje je město nebo obec a jsou obvykle určeny k financování místních projektů.

Primární a sekundární trh

Primární trh s dluhopisy je ten, kde si můžeme koupit nové emise. Existuje i sekundární trh, na němž se obchodují emise dluhopisů před vypršením doby jejich splatnosti. Přístup na tyto trhy je však pro fyzickou osobu komplikovaný. Dluhopisy se vydávají ve velkých objemech, a proto zde najdeme především velké instituce. To je jeden z mnoha důvodů, proč je trh s dluhopisy mnohem racionálnější než akciový, který podléhá často emocím a různým druhům spekulací. U toho dluhopisového není tolik možností a prostoru pro spekulace, protože důležité faktory jsou omezené.

Jak investovat na trhu se státními dluhopisy?

Prvním způsobem investice je kopírovat primární trh. To znamená, že si koupím dluhopis a každý rok dostávám úrok. Když uplyne doba splatnosti, objeví se mi na účtu vedle úroku i původní suma. Američtí občané mají možnost nakoupit si dluhopisy přímo u ministerstva financí, přičemž k tomu potřebují mít především číslo sociálního pojištění. Jedná se o praktickou formu spoření.

Zde je důležité podotknout, že investice do dluhopisů se vyplatí, když je úrok větší nebo minimálně stejný jako inflace. V minulých letech měli čeští občané unikátní možnost koupit si protiinflační dluhopisy Republika, jejichž výnos je indexovaný na tuzemskou inflaci. Vzhledem k tomu, na jakých úrovních se poslední dobou pohybuje, jde o velmi dobrou investici.

Podílové fondy a ETF

Nákup nové emise dluhopisů není pro drobného investora zrovna jednoduchý. Musí mít buď velký objem prostředků anebo si počkat, až ministerstvo financí zahájí jejich prodej pro občany.

Daleko jednodušším způsobem, jak vstoupit na trh s obligacemi, je nákup podílového fondu či ETF, které již dané dluhopisy obsahují. V případě podílového fondu je dobré si velmi pozorně prostudovat, jaké dluhopisy se v něm nacházejí a který druh může správce fondu nakupovat. U ETF dluhopisů můžete nakoupit buď již jejich balík z dané země, který obsahuje mix dluhopisů s různou splatností, anebo ETF obsahující jeden typ s určitou dobou splatnosti. Toto ETF se pak neustále obnovuje, aby kopírovalo cenu dluhopisu. Právě tento typ je velmi vhodný v případě, že chceme spekulovat na růst ceny dluhopisu.

Vývoj ETF ishares usd treasury bond 7-10yr ucits
Pětiletý vývoj ETF ishares usd treasury bond 7-10yr. Na grafu krásně vidíme dobu, kdy Fed začal utahovat měnovou politiku. Cena ETF se propadla. Nyní však vidíme, že cena ETF roste. Důvod pro růst je očekávání trhu, že Fed brzo svojí politiku rozvolní.

73,23 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Jak na dluhopisech vydělávat víc?

Existuje však ještě jiná možnost. Cena dluhopisu na sekundárním trhu je určená současnou nabídkou úrokové míry na dluhopisech. O co jde? Když si koupím například pětiletý státní dluhopis s úrokovou sazbou 5 %, která však po roce stoupne na 6 %, ztratí můj dluhopis na ceně. Důvod je evidentní: můj starý dluhopis již v porovnání s novým není atraktivní. Racionální chování (a tak dluhopisové trhy skutečně postupují) je prodat tento starý dluhopis a koupit si nový. Problém je však v tom, že se budu muset smířit se ztrátou, protože za nominální cenu si ho ode mě nikdo nekoupí. Toto pravidlo platí i obráceně.

Zde se právě nabízí možnost, jak si na dluhopisech přivydělat nejenom pobíráním úroku. Je také vhodné je nakoupit, než se začnou snižovat úrokové sazby. Dluhopisy s velkým úrokem tím získávají postupně na ceně.

Úroky na dluhopisu nejsou dané pouze rozhodnutím centrálních bank, jakkoliv to hraje rozhodující úlohu. Druhým faktorem, který může ovlivnit cenu dluhopisu, je finanční kondice dlužníka. Pokud existuje riziko, že by nemusel svůj dluh zaplatit, věřitel má právo na vyšší odměnu, tzn. vyšší úrok. Třetím faktorem je pak doba splatnosti, tedy lhůta, po kterou mi je coby držiteli dluhopisu garantovaný vyšší úrok, než jsou současné podmínky na trhu.

Jaká jsou rizika u investic do dluhopisů?

Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikové než akcie, ale stále nesou určitá rizika. Zde jsou některá z možných rizik spojených s investováním do dluhopisů:

 1. Riziko úrokových sazeb – Pokud se úrokové sazby na trhu zvýší, hodnota stávajících dluhopisů klesá, protože se snižuje jejich relativní výnosnost vůči nově vydaným dluhopisům s vyšší úrokovou sazbou. To může mít negativní dopad na cenu dluhopisů, pokud investoři začnou prodávat stávající dluhopisy a přecházet k novějším emisím s vyššími úrokovými sazbami.
 2. Riziko kreditního selhání – Existuje riziko, že emitent dluhopisu nebude schopen splatit svůj závazek k vyplacení úroku a hlavního dluhu. Toto riziko se liší v závislosti na emitentovi a jeho kreditním ratingu. Obecně jsou státní dluhopisy považovány za nejbezpečnější, protože jsou zabezpečeny vládní garancí. Zatímco podnikové dluhopisy mohou být rizikovější, zejména pokud jsou vydávány společnostmi s horší kreditní bonitou.
 3. Riziko inflace – Když inflace překročí výši úrokové sazby (výnosu) u dluhopisu, znamená to, že investoři ve skutečnosti ztrácí peníze, protože výnosnost dluhopisů nedokáže pokrýt ztráty vzešlé z inflace. Reálný výnos je pak záporný.
 4. Riziko likvidity – Některé dluhopisy mohou být méně likvidní než jiné finanční nástroje (neplatí pro státní dluhopisy a krátkodobé splatnosti), což znamená, že mohou být obtížněji k prodeji. To může mít negativní dopad na cenu dluhopisů, pokud se musí prodat za nižší cenu.

Závěr: Jak nákup dluhopisů načasovat?

Zvedání úrokových sazeb je dobrou příležitostí pro znovuobjevení obligací a jejich zařazení do portfolia. Na rozdíl od nejistých akcií nám přinášejí jistý zisk. Ideální dobou pro nákup dluhopisu je konec restriktivní měnové politiky. Přestože ten na americkém dolaru dosud nenastal, všem je jasné, že to nebude trvat dlouho. Ukončení restrikcí má přijít řádově v několika měsících. To je další důvod, proč dluhopisový trh nyní sledovat.

Kdo nechce spekulovat, prodávat a nakupovat dluhopisy před dobou jejich splatnosti, může provést nákup dluhopisu v zahraničí, což umožní velmi zajímavou diverzifikaci měny a tím pádem snížení měnového rizika. Pro investora, který má příjmy v českých korunách, může jít o zajímavou pojistku, protože koruna je v současnosti silná.

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

FAQ – Často kladené otázky


Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír vyjadřující závazek emitenta (dlužníka) vůči věřiteli (investorovi)


Jaké jsou druhy dluhopisů podle emitenta?

Dluhopisy se dělí na státní, pokud je jejich emitent stát, a na firemní v případě společnosti nebo korporace.


Jak mohu investovat do státních dluhopisů?

Jednou z možností je koupit jej přes banku, kterou vybere ministerstvo financí. Dále je také možný nákup podílového fondu nebo speciálního dluhopisového ETF.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 4

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře

Reklama: