Dividendové akcie – co je to dividenda a kdo na ni má nárok?

3.4
(5)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Na trhu s akciemi nalezneme v současné době nepřeberné množství akcií jednotlivých společností, které se na něm mohou nacházet kratší či delší časový úsek. Akcie zpravidla mohou na své ceně růst nebo klesat podle toho, jaká je po nich zrovna poptávka nebo v jakém světle se dané společnosti vyobrazují do své budoucnosti. I přesto, že vyhlídky daného titulu občas nemusí být příliš přívětivé, investoři tyto akcie stále drží ve svých portfoliích. A jsou to ve většině případů právě ony dividendy, které je k tomu přivádí.

Co jsou to dividendové akcie?

Termín dividendové akcie můžeme chápat jako akcie, které vyplácejí svým investorům dividendy, neboli výnos z jejich držby. Typickými příklady jsou akcie Coca-Cola, IBM nebo McDonald’s. Co to dividenda znamená se dočtete níže.

U některých akcií avšak dividendy nenalezneme. Mezi společnosti nevyplácející dividendy můžeme zařadit například firmy jako Tesla, Meta, Amazon, Netflix, NIO apod. Častokrát se jedná o společnosti, které své zisky potřebují a raději použijí pro růst svého podnikání místo jejich vyplácení akcionářům.

Výhody dividendových akcií

Dividendové tituly jsou akcie společností, které pravidelně vyplácí svým akcionářům část svého zisku ve formě dividend. Existuje několik důvodů, proč jsou tyto akcie pro investory atraktivní:

 1. Předvídatelnost příjmu: Dividendové tituly poskytují investorům pravidelný příjem z dividend, což je předvídatelnější než růstové akcie, kde investor musí spoléhat na růst cen akcií pro zisk. To znamená, že investoři mohou použít dividendy k plánování svých finančních potřeb.
 2. Stabilita: Společnosti, které vyplácejí dividendy, jsou obvykle zavedené a stabilní. Tyto společnosti často poskytují služby nebo vyrábějí základní zboží, což znamená, že mají relativně stabilní výnosy a ziskovost.
 3. Růst: I když dividendové akcie obecně nejsou považovány za rychle rostoucí investice, mnoho společností s dividendovým výnosem má stále vysoké růstové možnosti. To znamená, že mohou nabízet kombinaci stabilního výnosu a potenciálu pro růst akciové hodnoty.
 4. Diverzifikace: Zahrnutí dividendových akcií do portfolia může pomoci diverzifikovat investice a snížit celkové riziko portfolia.

Avšak ne všechny firmy svým akcionářům vyplácejí z pohledu výnosu a procentuálního zhodnocení zajímavé dividendy. Dividendy jsou vypláceny i u držby některých růstových titulů jako jsou akcie Microsoft. Výnos se ale pohybuje pouze kolem 1 %. Proto se tyhle akcie mezi dividendové tituly často neřadí.

Co je to dividenda?

Dividenda znamená částku, která je akcionářům vyplácena jako podíl ze zisku celé společnosti. Nalezneme ji nejčastěji u zavedených společností, které jsou schopny tuto dividendu svým investorům vyplácet a své podnikání mají již nějakou tu řadu let dobře rozběhlé. Samozřejmě existují ale i výjimky.

Dividendy pak mohou být vypláceny v následujících intervalech:

 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Může se také stát, že některé společnosti svým akcionářům poskytnou speciální jednorázovou dividendu, nicméně tento případ je poměrně vzácný.

Co znamená dividendový výnos?

Dividendový výnos znamená částku, kterou ročně jako investor ve formě dividend získáváte. Jedná se o procentuální vyjádření výše dividendy za rok k ceně akcie. Představuje tedy velice důležitý údaj, jelikož od něj se celá výše dividend/y odvíjí. Pojďme si jej představit na příkladu:

Máme podnik A, jehož cena akcie činí 1000 Kč. Tento podnik vyplácí dividendu čtvrtletně a to ve výši 25 Kč/1 akcii. Za rok získáme z těchto dividend částku 100 Kč. Pro výpočet dividendové výnosu použijeme následující vzorec:

Dividendový výnos (%) = dividenda / cena akcie * 100

Dosadíme-li naše čísla, pak vychází tento výsledek –
Dividendový výnos = 100 / 1000 * 100 = 10 %

V tomto případě se jedná o velice vysokou dividendu, nicméně pro zjednodušení tento příklad postačí. Zpravidla se dividendový výnos pohybuje okolo 1-8 % ročně.

Kdo má na dividendu nárok?

Na dividendu mají nárok všichni investoři, kteří vlastní akcie dané společnosti před tzv. ex-dividend date. Pokud akcie nakoupíte v tento den nebo po něm, na dividendu již nárok nemáte. To je vše, co je pro zisk dividendy třeba udělat.

Typy dividend

S dividendami se ne vždy musíte setkat jako s částkou v hotovosti, v některých případech jsou vypláceny i odlišnou formou. Pojďme se nyní na některé z typů dividend podívat blíže a představit si ty nejčastější.

Dividendy v hotovosti

Nejčastější forma dividendy, kdy je daná částka vyplácena držiteli přímo na jeho brokerský účet.

Dividendy formou akcií

I s tímto způsobem vyplacení dividendy se můžete setkat. Společnost vám tak místo vyplacení hotovosti vyplatí dividendu formou akcií. Výhodou je, že získané akcie nemusí až do jejich případného prodeje danit.

Dividendy formou úpisů

Tyto dividendy znamenají v podstatě hotovostní dividendy, které ale nejsou vypláceny v rámci jejich pravidelné výplaty, nýbrž v blízké budoucnosti. Tato metoda může být použita, nemá-li zrovna společnost dostatek finančních prostředků pro vyplacení dividend v daném okamžiku. Tento typ dividend může disponovat i úrokem, nicméně není to podmínkou.

Dividendy majetkové

Tato forma dividendy nepatří mezi nejčastější, může se mezi dividendami u některých společností objevit. Společnost tak akcionářům předá nějaký majetek, který je určen pomocí tržní ceny dané položky.

Dividendové strategie

Existuje několik různých strategií pro investování do dividendových akcií.

High yield

Strategie high yield (vysoký výnos) je investiční strategie, která se zaměřuje na nákup a držbu akcií s vysokým dividendovým výnosem. Tato strategie se snaží maximalizovat celkový výnos investice tím, že se zaměřuje na získávání co největšího výnosu.

V praxi se tato strategie často používá v následujících krocích:

 1. Identifikovat společnosti s vysokým dividendovým výnosem akcií. Investoři se zaměřují na společnosti s historicky stabilními dividendami.
 2. Analyzovat stabilitu společnosti, aby se minimalizovalo riziko výpadku plateb. Investoři se zaměřují na společnosti s historicky stabilními dividendami.
 3. Důkladně analyzovat finanční zdraví společnosti a úroveň zadlužení, aby se zajistilo, že společnost má dostatek finančních prostředků na výplaty.
 4. Investovat do vybraných akcií a držet je po delší dobu, obvykle několik let.

Výhodou strategie high yield je, že může poskytovat hodně vysoké výnosy. Nicméně tato strategie obvykle nese vyšší riziko. Protože společnosti s vysokým výnosem mají obvykle vyšší zadluženost. Nebo rizikovější byznys modely.

Rychlý dividendový růst

Strategie rychlého dividendového růstu je investiční strategie, která se zaměřuje na nákup a držení akcií společností, které pravidelně zvyšují své dividendy.

V praxi se tato strategie často používá v následujících krocích:

 1. Identifikovat společnosti s historicky stabilním růstem dividend.
 2. Analyzovat potenciál společnosti a dlouhodobé vyhlídky pro růst. Investoři se zaměřují na společnosti s silnými značkami nebo s výjimečnými pozicemi na trhu, což by mělo podporovat dlouhodobý růst.
 3. Důkladně analyzovat finanční zdraví společnosti, aby se zajistilo, že společnost má dostatek finančních prostředků na splacení svých závazků a na pravidelné zvyšování dividend.
 4. Investovat do vybraných akcií a držet je po delší dobu, obvykle několik let. Investoři obvykle preferují držení a reinvestování výnosů, aby maximalizovali výnos své investice.

Výhodou strategie je, že poskytuje stabilní a pravidelné výnosy a dlouhodobě může vést k výraznému růstu hodnoty investice. Nevýhodou je, že investor musí být prostě trpělivý. Tato metoda totiž z podstaty věci vyžaduje dlouhodobost.

Dividendové reinvestice

Strategie dividendových reinvestic je investiční strategie, při které jsou dividendy vyplácené společností reinvestovány. A to nákupem dalších akcií této společnosti. Tato metoda je velmi oblíbená, protože může vést k rychlejšímu růstu investice v dlouhodobém horizontu. Vlastně je strategie založená na tzv. složeném úročení.

Nejvýznamnější výhodou je, že strategie umožňuje rychlejší růst investice díky opakovanému reinvestování dividendových příjmů. A není časově a znalostně náročná.

Nevýhoda strategie spočívá v tom, že když reinvestujete dividendu do ztrátového podniku, prostě ten výnos utopíte. Proto mohou někteří preferovat využíti dividend zase pro jiné investiční příležitosti.

Dogs of the Dow

Strategie Dogs of the Dow (Psi ze seznamu Dow) je jednoduchá strategie pro investování do dividendových akcií, kterou v roce 1991 zpopularizoval investor Michael O’Higgins. Zmíněná strategie se zaměřuje na akcie, které jsou v indexu Dow Jones Industrial Average s nejvyšším dividendovým výnosem.

Konkrétně strategie spočívá v následujících krocích:

 1. Vybrat si seznam akcií Dow Jones Industrial Average (DJIA), které mají nejvyšší dividendový výnos. Nejčastěji se vybírají 10 akcií s nejvyšším výnosem.
 2. Koupit všechny vybrané akcie v určeném poměru. Obvykle se každá akcie kupuje v stejném objemu, ale někteří investoři mohou preferovat jiné poměry.
 3. Držet akcie po dobu jednoho roku.
 4. Po uplynutí roku opakovat proces a aktualizovat seznam akcií podle aktuálních dividendových výnosů.

Strategie se zakládá na předpokladu, že společnosti, které mají vysoké dividendové výnosy, jsou často stabilní a zdravé společnosti s udržitelnými obchodními modely. Pokud se dividendy neustále zvyšují, může to být také indikátor hospodářské síly společnosti.

Nicméně, jako každá investiční strategie, i Dogs of the Dow má své výhody a nevýhody. Mezi hlavní výhody patří jednoduchost a snadná implementace, zatímco mezi nevýhody může patřit omezená diverzifikace, vysoké náklady na transakce a nízká úspěšnost v některých obdobích.

Jak poznat nejlepší dividendové akcie?

Poznat ty nejlepší dividendové akcie je poměrně náročný úkol. Existuje však několik parametrů a údajů, podle kterých je možné dobré dividendové akcie vyčlenit.

Dividendový výnos

Tento údaj představuje základní metriku, podle které si dividendové akcie můžete vybírat. Jak bylo uvedeno výše, zpravidla se tento výnos pohybuje v rozmezí 1 – 8 %. Nutno podotknout, že akcie s dividendovým výnosem 1 % se příliš nevyplatí. Příjem z takových akcií je zkrátka příliš nízký a na trzích se dají nalézt akcie s lepší úrovní svého výnosu.

Naopak, pokud narazíte na akcie slibující cifru blížící se k 10 a více procentům, buďte obezřetní. Takové číslo je již opravdu vysoké a je docela nepravděpodobné, že vyplácení dividend od této společnosti bude velice nestabilní.

Dividendoví aristokraté

Existuje skupina akcií, resp. společností, které se zařazují pod pojem “dividendoví aristokraté“. Tyto společnost vyplácejí dividendu a také ji zvyšují po dobu vyšší než 25 let. Akcie z této skupiny tak slouží jako dobré možnosti do dividendových portfolií. V této skupině dividendových aristokratů nalezneme Realty Income, Catterpillar, Chevron, ExxonMobil, McDonnald’s, Walmart a další.

Dividendoví králové

Podobně jako dividendoví aristokraté existují i dividendoví králové. Těmto společnostem se povedlo vyplácet dividendu už více než 50 let. Mezi dividendové krále patří například PepsiCo, Coca-Cola, Johnson & Johnson a dalších cca 40 společností.

Nepřetržité vyplácení dividend

Jedním z hlavních ukazatelů při výběru dividendových akcií je doba vyplácení dividend, zejména poté její nepřerušovanost. Jakou společnost byste si raději zvolili? Takovou, která vyplácí 7 % ročně ve formě dividend, ale za poslední 10 let svou čtvrtletní dividendu desetkrát nevyplatila, nebo společnost, která disponuje 5 %, nicméně své dividendy posledních 10 let vyplácí nepřetržitě. Toto je samozřejmě otázka na každého investora, nicméně je asi jasné, že konzistence je v tomto ohledu základním stavebním kamenem každého dividendového portfolia.

Zvyšující se dividenda

Tento parametr nepředstavuje elementární podmínku, zda do dané akcie investovat nebo nikoliv. Jedná se však o ukazatel toho, že podnikání společnosti je nejenom “zdravé”, ale také že si svých akcionářů váží. Společnosti, které zvyšují své dividendy (a udržitelně je i vyplácí), se zcela jistě řadí mezi dobré dividendové akcie.

Nejlepší dividendové akcie v 2023

Investicí do dividendového aristokrata nebo dokonce i krále zcela jistě neuděláte chybu. Je třeba ale mít na paměti, že investice do dividendových akcií je investicí dlouhodobou. Rozhodnutí by tak nemělo plynout z krátkodobého výkonu akcie, ale dlouhodobého plnění závazků společnosti vůči investorům, nepřetržitého vyplácení dividend a v ideálním případě také jejich zvyšování.

Pojďme si nyní představit 3 tipy na dividendové akcie v současné době, které mohou sloužit jako základ dividendového portfolia.

Realty Income (O)

Realty Income investuje do nemovitostí a reality v Americe, Španělsku a Spojeném království. Osobně, jakožto autor tohoto článku, mám akcie společnosti Realty Income v oblibě. Nejenom, že tato akcie ukazuje investorům svůj stabilní a plynulý růst v uplynulých dekádách, ale také její dividendy opravdu “stojí zato”. Pokud si zobrazíte historii vyplácení dividend, můžete si všimnout, že společnost nevynechala snad ani jeden kalendářní měsíc (Realty Income vyplácí dividendy měsíčně). K tomu navíc svou dividendu stále zvyšuje.

Pro investory, kteří jsou zainteresováni do dividendových akcií a zároveň chtějí, aby jejich vybrané dividendovky měly růstový potenciál, měli by zcela jistě po Realty Income sáhnout. Díky svému zaměření tak přidává do portfolia i nemovitostní složku, což vytváří investorům i jakousi diverzifikaci napříč jednotlivými sektory. Kdo tedy nedisponuje velkými sumami na vlastní investice do nemovitostí, o které se navíc nechce starat, Realty Income může být vhodnou volbou.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola patří mezi dividendové krále a v současné době již tradiční akcie v dividendových portfoliích. U této společnosti potěší investory silné základy, dobře fungující byznysový model a především historie výplat dividend a jejich navyšování. Podíváme-li se také na graf, podobně jako u Realty Income, Coca-Cola nevypadá, jako že by měl v brzké době přijít její konec. Coca-Cola ve světě stále zůstává jedním z těch nejvíce oblíbených nealkoholických nápojů po celém světě.

Lowe’s (L)

Lowe’s Companies, zkráceně často nazýváno pouze jako Lowe’s, je další skvělou akcií, kterou do svého dividendového portfolia přidat. Tato společnost se zaměřuje na domácí kutily, kterým poskytuje kvalitní nástroje. Je důležité také zmínit, že z investičního pohledu se jedná o dividendového krále, který vyplácí a zvyšuje svou dividendu již více než 50 let v řadě – dividendy vyplácí od svého vstupu na burzu, který nastal v roce 1961.

V rámci své dividendy, kterou každým rokem zvedá, ji můžeme zařadit do portfolia jako spíše stabilní složku. Dividendový výnos u této akcie nalezneme ve výši okolo 2 % pro současný rok, pro následující rok poté bude jeho výše upravena na 2,11 %. Očekává se, že domácí úpravy a kutilství bude stále vzkvétat, čehož tento maloobchod může do budoucna i skrze internetové dobře prodeje dobře využít.

Co můžete s dividendami dělat?

Jakmile se vám dividenda připíše na váš brokerský účet, máte dvě možnosti:

 • Vybrat dividendu – peníze z dividend si můžete přeposlat na svůj bankovní účet nebo je případně vložit do jiné investice. Nezapomeňte však, pokud máte povinnost podávat daňové přiznání, tyto získané dividendy do příslušné kolonky zahrnout – a to i když jste jich za poslední rok získali pouze v řádu desítek či stovek korun. Kdo povinnost daňové přiznání nemá, ten nemusí dividendy uvádět do výše 6 000 Kč (jako zaměstnanec) nebo 15 000 Kč (pokud zaměstnanec nejsi). Pro přesné informace, jak dividendy správně zdanit, je vhodné se nicméně poptat u daňové poradce.
 • Reinvestovat dividendu – v druhém případě můžete dividendu reinvestovat. Mnoho fondů disponuje touto možností automaticky (dividenda vám nepřistane na brokerský účet a vy ji tak nemusíte danit). S tím, jak své dividendy reinvestujete, získáváte postupem času velice dobrý základ na využití efektu složeného úročení, které vám za daný časový rámec bude vaši hodnotu investice s reinvestovanými dividendami vysoce zvyšovat.

Kde koupit dividendové akcie?

Dividendové akcie můžete koupit skrze svého brokera jako je Robomarkets nebo eToro podobně jako běžné akcie. Někteří brokeři nabízí i kategorii přímo určenou dobrým dividendovým akciím, tudíž je nemusíte zdlouhavě vyhledávat jednu po druhé. Jak již bylo řečeno výše, dividenda se vám poté automaticky bude připisovat na váš brokerský účet (pokud nemáte zvolený fond, který je automaticky reinvestuje).

Dividendové akcie – závěr

V dnešním článku jsme pro vás rozebrali téma dividendových akcií, které mohou představovat opravdový a téměř stoprocentní pasivní příjem k vašim investicím. Dividendu společnosti vyplácí jako procento svých příjmů akcionářům jako podporu či “poděkování” za to, že jim investoři věří a investovali do nich své peníze.

Při výběru dividendových akcií doporučujeme nahlížet do historie vyplácení dividend dané společnosti a také na fakt, zda tato společnost své dividendy průběžně zvyšovala. Tyto dvě podmínky slouží jako vhodný předpoklad k tomu, že si vybíráte vhodnou dividendovou akcii.

Často kladené otázky (FAQ)

Co jsou to dividendové akcie?

Dividendové akcie je označení, které se používá pro akcie, jež vyplácejí investorům dividendu. Tato dividenda je určité procento z příjmů dané společnosti a může být vyplácena měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně.

Jakou dividendovou akcii si mám vybrat?

V prvé řadě je před každou investicí dobré vědět, do čeho své prostředky investuji. Udělejte si tedy průzkum dané společnosti a zahrňte do něj i náhled do dividendové historie a grafu vývoje ceny akcie dané společnosti. Pokud rozumíte odvětví podnikání vybrané firmy a zároveň tato firma stabilně dividendy vyplácí a navyšuje, pak se může jednat o dobrou volbu. Mrkněte se také na dividendové aristokraty nebo krále, které popisujeme výše v článku.

Jak mohu dividendu získat?

Dividendu získávají všichni, kdo investují do akcií společnosti před tzv. ex-dividend date. Pokud investujete v tomto nebo po tomto dni, nejbližší dividendu již nezískáte (ty další však ano).

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 3.4 / 5. Počet hlasujících 5

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img